Quân đội trung thành với Đảng hay với Nhân dân?

Lực lượng quân đội ở hầu hết các quốc gia tiến bộ trên thế giới đều được nhiệm vụ là bảo vệ tổ quốc chống ngoại xâm và bảo vệ nhân dân chống lại những nguy cơ gây ra thảm…